L'oeuvre "Yin" en carte postale                    L'oeuvre "Solitaire" en carte postale

oeuvre "Yin" en format carte postale    

            format : 148 x 105 mm                                  format : 148 x 105 mm

 

L'oeuvre "tentation" en carte postale   

 format : 105 x 148 mm